TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2467
Năm:     Loại văn bản:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
17/2019/QĐ-UBND 13/06/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Bãi bỏ Khoản 3 Điều 32 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo QĐ số  05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND  tỉnh HB

858/ QĐ -UBND 24/04/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung; danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu, Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&ĐT, UBND cấp huyện thuộc tỉnh HB

1645 / QĐ-UBND 02/08/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; danh mụcTTHC được sửa đổi, bổ sung; danh mục TTHC thay thế; danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh HB

1824/QĐ - UBND 27/08/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

16/2019/QĐ-UBND 13/06/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc bãi bỏ QĐ số 05/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định quản lý đo lường trong thương mại bán lẻ và tổ chức xây dựng điểm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh HB

15/2019/QĐ-UBND 05/06/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Bãi bỏ QĐ số 43/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, P. Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, TP

14 /2019/QĐ-UBND 31/05/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

13/2019/QĐ-UBND 31/05/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

701 / QĐ-UBND 04/04/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 – 2018 đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành

311 /QĐ -UBND 18/02/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 – 2018 đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành

46/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019

533/QĐ -UBND 19/03/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; danh mục TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình

452/QĐ -UBND 11/03/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

08/2019/QĐ-UBND 25/03/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

09/2019/QĐ-UBND 25/03/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

07/2019/QĐ-UBND 04/03/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

06/2019/QĐ-UBND 04/03/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

04/2019/QĐ-UBND 27/02/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Bãi bỏ Quyết định 42/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế 1 cửa, cơ chế 1 cửa liên thông tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

05/2019/QĐ-UBND 28/02/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hoà Bình

02/2019/QĐ-UBND 09/01/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc bãi bỏ Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

01/2019/QĐ-UBND 09/01/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Quy định mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh tại quần thể hang động khu vực Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thuỷ

38/2018/QĐ-UBND 15/11/2018 HĐND tỉnh Hòa Bình

Ban hành Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vị quản lý của tỉnh Hòa Bình

1847/ QĐ-UBND 02/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục TTHC ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính được thay thế, danh mục TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

39/2018/QĐ-UBND 27/11/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Bãi bỏ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo của các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

37/2018/QĐ-UBND 30/10/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc bãi bỏ Chị thị số 07/2011/CT-UBND ngày 31/3/2011của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện

36/2018/QĐ-UBND 19/10/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định mức chi, nội dung chi, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho các cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

35/2018/QĐ-UBND 08/10/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình

34/2018/QĐ-UBND 08/10/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Quy định chế độ tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh

33/2018/QĐ-UBND 07/09/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

13/ CT-UBND 31/10/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Trang 2 / 83 Đầu  Trước  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn