TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2467
Năm:     Loại văn bản:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
38/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017

42/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

về việc giao biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp; cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2017

41/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

40/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

ban hành Quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ phân trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí

39/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016-2021

37/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

về kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Hòa Bình

32/2016/NQ-HĐND 06/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đính sử dụng đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

36/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tỉnh Hòa Bình

35/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

34/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

quy định chức danh. Số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hoạt động của một số tổ chức ở cấp xã, xóm, tổ dân phố

33/2016/NQ-HĐND 06/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hòa Bình

30/NQ-HĐND 06/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015.

29/NQ-HĐND 06/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

về Chương trình giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

28/2016/NQ-HĐND 05/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020

27/2016/NQ-HĐND 05/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020.

26/2016/NQ-HĐND 05/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020.

3116/QĐ-UBND 09/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa, thủ tục hành cính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình.

3030/QĐ-UBND 01/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình

57/2016/QĐ-UBND 29/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

56/2016/QĐ-UBND 29/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành quy định quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

55/2016/QĐ-UBND 27/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

54/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

bổ sung Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tinh HB về việc ban hành “Bộ đơn giá Bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

53/2016/QĐ-UBND 16/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Quy định về cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2015-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

52/2016/QĐ-UBND 16/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

về Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

51/2016/QĐ-UBND 01/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

sửa đổi, bổ sung một số điều, Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

50/2016/QĐ-UBND 30/11/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện, thành phố

49/2016/QĐ-UBND 30/11/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý. Bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

48/2016/QĐ-UBND 30/11/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công thương trên đại bàn tỉnh Hòa Bình

47/2016/QĐ-UBND 23/11/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

2485/QĐ-UBND 30/09/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Trang 9 / 83 Đầu  Trước  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn