TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2291
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
03/2014/NQ-HĐND 17/12/2014 HĐND và UBND huyện Yên Thuỷ

về quyết định dự toán ngân sách dịa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2015

06/2014/NQ-NĐND 19/12/2014 HĐND và UBND huyện Mai Châu

Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách năm 2015

05/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 HĐND và UBND huyện Mai Châu

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

04/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 HĐND và UBND huyện Cao Phong

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

04/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 HĐND và UBND huyện Mai Châu

Về việc chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Mai Châu năm 2015

02/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 HĐND và UBND huyện Cao Phong

Về chương trình kiểm tra, giám sát của hội đồng nhân dân huyện Cao Phong năm 2015

2356/QĐ-UBND 31/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

37/2014/QĐ-UBND 25/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

(Đăng từ công báo số 19+20) Ban hành Quy định bảng giá các lọa đất năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

37/2014/QĐ-UBND 25/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

2357/QĐ-UBND 31/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

2355/QĐ-UBND 31/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

2286/QĐ-UBND 30/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cận nghèo. hộ có thu nhập bình quân bằng 150% chuẩn nghèo năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

2272/QĐ-UBND 30/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

2235/QĐ-UBND 29/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Phê duyệt Dự án " Tăng cường mạng lưới các tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức quần chúng bà các nhóm cộng đồng để huy động sự tham gia của người dân đóng góp xây dựng Dự thảo Luật Trung cầu ý dân tại tỉnh Hòa Bình" do Quy PARAFF viện trợ 

2216/QĐ-UBND 27/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt bổ sung đơn giá giống cây trồng vụ đông xuân để thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuocj hộ nghèo theo quy định hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quy định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 trên địa bàn huyện Cao Phong

2209/QĐ-UBND 26/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Hòa Bình

2106/QĐ-UBND 17/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014

2080/QĐ-UBND 15/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh

21/CT-UBND 30/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

43/2014/QĐ-UBND 31/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hòa Bình

42/2014/QĐ-UBND 30/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

40/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình

39/2014/NQ-HĐND 18/12/2014 HĐND và UBND huyện Tân Lạc

về chương trình kiểm tra giám stá của Hội đồng nhân dân huyện Tân Lạc năm 2015

37/2014/NQ-HĐND 18/12/2014 HĐND và UBND huyện Tân Lạc

về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội huyện Tân Lạc năm 2015

36/2014/NQ-HĐND 16/12/2014 HĐND và UBND huyện Lạc Sơn

Về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Vụ Bản huyện Lạc Sơn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035

35/2014/NQ-HĐND 16/12/2014 HĐND và UBND huyện Lạc Sơn

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2015

34/2014/NQ-HĐND 16/12/2014 HĐND và UBND huyện Lạc Sơn

về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015

33/2014/NQ-HĐND 16/12/2014 HĐND và UBND huyện Lạc Sơn

về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn năm 2015

03/2014/QĐ-UBND 18/12/2014 HĐND và UBND huyện Lạc Thuỷ

Bổ sung Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy định chi tiết mốc giới khu vực, vị trí các loại đất trên địa bàn huyện Lạc Thủy năm 2014

09/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 HĐND và UBND huyện Lạc Thuỷ

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2015

Trang 10 / 77 Đầu  Trước  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn