TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2472
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
18/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và quyết định tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

17/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về sửa đổi, bổ xung quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và lệ phí hộ tịch, đăng ký nơi cư trú, chứng minh nhân dân tại nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Hòa Bình

16 / NQ-HĐND 04/08/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

V/v thông qua danh mục bổ xung các dự án thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016 vào nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh

15 /2016/ NQ-HĐND 04/08/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về việc Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

04/ 2016 /NQ-HĐND 30/06/2016 HĐND và UBND huyện Lạc Thuỷ

Về việc phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2015

03/ 2016 /NQ-HĐND 30/06/2016 HĐND và UBND huyện Lạc Thuỷ

Về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững huyện Lạc Thủy, giai đoạn 2016-2020

02/ 2016 /NQ-HĐND 30/06/2016 HĐND và UBND huyện Lạc Thuỷ

Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016 huyện Lạc Thuỷ

01/ 2016 /NQ-HĐND 26/07/2016 HĐND và UBND huyện Đà Bắc

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo tại Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

1639 / QĐ-UBND 22/06/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

33/2016/QĐ-UBND 25/07/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về hạn mức đất và chế độ quản lý đối với việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

32/2016/QĐ-UBND 19/07/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất tại các biểu số 01; 02; 06; 07; 08; 09; 10; 11 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

31/2016/QĐ-UBND 19/07/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

30/2016 /QĐ-UBND 15/07/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020

29/2016/QĐ-UBND 14/07/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình

28/2016/QĐ-UBND 12/07/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hoà Bình

27/2016/QĐ - UBND 07/07/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung được quy định tại các biểu số 04,05,06 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Hệ số điểu chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016

26/2016/QĐ- UBND 30/06/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hoà Bình

25 /2016/QĐ-UBND 30/06/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

24/2016/QĐ-UBND 29/06/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về thẩm định và phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình

23/2016/QĐ-UBND 21/06/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Quy định định mức hoạt động và mức bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện

22/2016/QĐ-UBND 21/06/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

21 /2016/QĐ-UBND 14/06/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh từ quỹ khám, chữa bệnh cho người nghéo tỉnh Hòa Bình

1276 /QĐ -UBND 13/05/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

1465 /QĐ -UBND 06/06/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

18/2016/ QĐ-UBND 17/05/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

17/2016/ QĐ-UBND 17/05/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải

16/2016/ QĐ-UBND 12/05/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc sửa đổi Khoản 3 Điều 15; Khoản 1 Điều 16 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

15/2016/ QĐ-UBND 06/05/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016

14/2016/ QĐ-UBND 04/05/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Bổ sung Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về Tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất;đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

13/2016/ QĐ-UBND 21/04/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình

Trang 11 / 83 Đầu  Trước  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn