TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2467
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
25/2018/QĐ-UBND 19/07/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

24/2018/QĐ-UBND 05/07/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó phòng  và tương đương thuộc Sở Tài chính; tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình

23/2018/QĐ-UBND 04/07/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố

1709 /QĐ- UBND 18/07/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung; danh mục TTHC  bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

1617 /QĐ -UBND 10/07/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1374 /QĐ- UBND 12/06/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1317 / QĐ-UBND 04/06/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1316 /QĐ- UBND 04/06/2018 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh TTHC sửa đổi, bổ sung, danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1265 /QĐ- UBND 25/05/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

1266 / QĐ-UBND 25/05/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình

1188/ QĐ-UBND 17/05/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1197 /QĐ-UBND 18/05/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Công bố Danh mục thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1196 /QĐ-UBND 18/05/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

1191/ QĐ-UBND 17/05/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

22/2018/QĐ-UBND 24/05/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

BH Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó phòng các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; và UBND các huyện, thành phố

1104 /QĐ-UBND 04/05/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

1103 /QĐ -UBND 04/05/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chưa chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình

21 /2018/QĐ-UBND 20/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Hòa Bình

20 /2018/QĐ-UBND 20/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Trưởng, Phó các đơn vị và các chức danh tương đương thuộc Sở Ngoại vụ

1045/ QĐ-UBND 24/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

1063 /QĐ-UBND 27/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

934 /QĐ -UBND 11/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

900 /QĐ -UBND 10/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

750 /QĐ -UBND 27/03/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

19 /2018/QĐ-UBND 11/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố

18 /2018/QĐ-UBND 10/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Bãi bỏ Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

730 /QĐ -UBND 23/03/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

635 /QĐ -UBND 14/03/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

16 /2018/QĐ-UBND 02/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

700 /QĐ -UBND 21/03/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Trang 4 / 83 Đầu  Trước  1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn