TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2236
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
35/2014/NQ-HĐND 16/12/2014 HĐND và UBND huyện Lạc Sơn

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2015

34/2014/NQ-HĐND 16/12/2014 HĐND và UBND huyện Lạc Sơn

về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015

33/2014/NQ-HĐND 16/12/2014 HĐND và UBND huyện Lạc Sơn

về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn năm 2015

03/2014/QĐ-UBND 18/12/2014 HĐND và UBND huyện Lạc Thuỷ

Bổ sung Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy định chi tiết mốc giới khu vực, vị trí các loại đất trên địa bàn huyện Lạc Thủy năm 2014

09/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 HĐND và UBND huyện Lạc Thuỷ

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2015

08/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 HĐND và UBND huyện Lạc Thuỷ

Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Lạc Thủy năm 2015

07/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 HĐND và UBND huyện Lạc Thuỷ

Về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 huyện Lạc Thủy

07/2014/NQ-HĐND 16/12/2014 HĐND và UBND huyện Đà Bắc

Về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Đà Bắc

06/2014/NQ-HĐND 16/12/2014 HĐND và UBND huyện Đà Bắc

Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2015

05/2014/NQ-HĐND 16/12/2014 HĐND và UBND huyện Đà Bắc

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

108/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về việc thông qua danh mực các dự án cần thu hồi đất và chuyển mực đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2015

107/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về việc Quyết định biên chế Công chức, số lượng Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp; Cán bộ, Công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2015

113/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

Quy định mức chi cho công tác hòa giải cơ sở

112/2014/NQQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

Quy định về mức chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn bị tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

111/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

110/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về quy định mức thu; tỷ lệ để lại chi cho công tác tổ chức thu và phần trăm điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

106/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

về chương trình kiểm tra giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2015

105/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2015

102/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về quy định tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C, các dự án đầu tư quan trọng không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trình Hội đồng nhân dân tỉnh

101/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

100/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015

99/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, tỉnh Hòa Bình

38/2014/QĐ-UBND 25/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc Ban hành quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

36/2014/QĐ-UBND 25/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc ban hành Quy định về đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng nhân sách nhà nước

2188/QĐ-UBND 26/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013

2178/QĐ-UBND 26/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

2175/QĐ-UBND 12/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2015

109/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

Thông qua Bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình(Tiếp theo NĐ 109. Công báo số 07+08)

109/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

Thông qua Bảng giá đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1943/QĐ-UBND 28/11/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2015

Trang 9 / 75 Đầu  Trước  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn