TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2379
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
959 /QĐ- UBND 12/04/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v bãi bỏ quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Ban hành quy định về một số nội dung quản lý, tổ chưc thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương tỉnh Hòa Bình

12 /2016/QĐ- UBND 15/04/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng phương tiện thủy nội địa trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

11 /2016/QĐ- UBND 14/04/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc bổ xung vào mục IV nhóm cây ăn quả tại phục lục IV đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định 25/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

380 /QĐ- UBND 22/02/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

05 /CT- UBND 30/03/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc tăng cường quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

177 /QĐ-UBND 29/01/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

09 /2016/QĐ- UBND 30/04/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

08 /2016/QĐ- UBND 25/03/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lí nước thải trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

03 / 2016/ QĐ-UBND 06/04/2016 HĐND và UBND huyện Đà Bắc

Ban hành Quy định, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đà Bắc

02 / 2016/ QĐ-UBND 25/03/2016 HĐND và UBND huyện Đà Bắc

Ban hành Quy định, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đà Bắc

01 / 2016/ QĐ-UBND 23/03/2016 HĐND và UBND huyện Đà Bắc

Ban hành Quy định, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Đà Bắc

667/QĐ -UBND 18/03/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

04 /CT- UBND 16/03/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Về tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

03 /CT- UBND 05/02/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

04/ 2015/NQ- HĐND 22/12/2015 HĐND và UBND huyện Lương Sơn

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2016

05/ 2015/NQ- HĐND 22/12/2015 HĐND và UBND huyện Lương Sơn

Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Huyện Lương Sơn năm 2016

03/ 2015/NQ- HĐND 22/12/2015 HĐND và UBND huyện Lương Sơn

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

02/ 2015/NQ- HĐND 22/12/2015 HĐND và UBND huyện Lương Sơn

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

01/ 2015/NQ- HĐND 22/12/2015 HĐND và UBND huyện Lương Sơn

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

07/2016/QĐ- UBND 26/02/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình

06/2016/QĐ- UBND 26/02/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình

05/2016/QĐ- UBND 23/02/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

374 /QĐ- UBND 19/02/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý, Công chứng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

04/2016/QĐ- UBND 29/01/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

Ban hành Quy định thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016-2020

03/2016/QĐ- UBND 22/01/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v sửa đổi, bổ xung 1 số điều của QĐ về quản lý và sử dụng tạm thời 1 phần lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo quyết  định 03/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 1 năm 2014 của UBND tỉnh Hòa Bình

84 /QĐ- UBND 15/01/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

02/2016/QĐ- UBND 18/01/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định đấu nối vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hòa Bình

01/2016/QĐ- UBND 12/01/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

2913/QĐ-UBND 31/12/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình

09 /2015/NQ-HĐND 21/12/2015 HĐND và UBND huyện Mai Châu

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Trang 9 / 80 Đầu  Trước  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn