01/06/2020 14:41:20
LỜI GIỚI THIỆU

Ngày 17 tháng 12 năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Trang Công báo điện tử tỉnh Hoà Bình.

Trang Công báo điện tử tỉnh Hoà Bình là thông tin pháp lý chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh, công bố các văn bản pháp luật trên Internet, nhằm thực hiện chủ trương công khai, minh bạch hóa chính sách, pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Cơ quan chủ quản của Trang Công báo điện tử tỉnh Hoà Bình là Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ quan quản trị mạng Trang Công báo tỉnh Hoà Bình là Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

Nội dung văn bản đăng tải trên Trang Công báo điện tử tỉnh Hoà Bình bao gồm:

Văn bản quy phạm pháp luật: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện, thành phố; quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thành phố.

Một số Văn bản pháp luật khác: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thành phố không chứa quy phạm pháp luật được ban hành để giải quyết các công việc cá biệt, cụ thể; quyết định, chỉ thị cá biệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, được quy định từ Điều 82 đến Điều 96 và Điều 124 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; quyết định, chỉ thị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 127 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; quyết định đính chính văn bản quy phạm pháp luật có sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày; Điều ước quốc tế do các cơ quan nhà nước ở Trung ương ký kết hoặc gia nhập được trực tiếp áp dụng tại tỉnh; thỏa thuận quốc tế do địa phương ký kết với địa phương của các nước hoặc các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật hiện hành; các văn bản hướng dẫn do các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản pháp luật khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể.

Cấu trúc Trang Công báo điện tử tỉnh Hoà Bình có 4 mục:

- Giới thiệu Công báo: Toàn bộ các văn bản được đăng Công báo

- Mục lục Công báo: Đăng tải các văn bản pháp luật theo từng số Công báo;

- Mục Hệ thống văn bản pháp luật tỉnh: đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện, thành phố ban hành; các Văn bản pháp luật khác do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2007 đến nay;

- Phần tra cứu văn bản: Chọn năm xuất bản Công báo và nhập từ khóa vào ô tra cứu để tìm được kết quả cần tìm. Mặc định sẽ chỉ tìm kiếm trong trích yếu văn bản. Để tìm kiếm trong nội dung, cần tích chọn vào File văn bản gắn kèm.