Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
23/11/2022Quyết định QPPL số 43/2022/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hoà Bình ban hành kèm theo Quyết định 05/2019/QĐUBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
05/12/2022
22/11/2022Quyết định QPPL số 42/2022/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
05/12/2022
21/11/2022Quyết định số 2771/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 2771/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
16/11/2022Quyết định QPPL số 41/2022/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐUBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
01/12/2022
14/11/2022Quyết định số 2710/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 2710/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Hòa Bình
14/11/2022
14/11/2022Quyết định QPPL số 40/2022/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐUBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
25/11/2022
09/11/2022Quyết định số 2648/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 2648/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 307/QĐUBND ngày 23/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình
09/11/2022
03/11/2022Quyết định QPPL số 39/2022/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
15/11/2022
31/10/2022Quyết định số 2512/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
31/10/2022
28/10/2022Quyết định số 2479/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
12/11/2022
10/10/2022Quyết định QPPL số 38/2022/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025
22/10/2022
07/10/2022Quyết định QPPL số 36/2022/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Hòa Bình
25/10/2022
07/10/2022Quyết định số 2226/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 2226/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
07/10/2022Quyết định QPPL số 37/2022/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
21/10/2022
07/10/2022Quyết định số 2217/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 2217/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
Danh sách có 15/ 3005 Văn bản
Hiển thị: