Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
15/06/2021Quyết định QPPL số 16/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
28/06/2021
14/06/2021Quyết định số 1221/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số số 1221/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025
11/06/2021Quyết định số 1211/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số số 1211/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiêp, lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
11/06/2021Quyết định số 1210/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số số 1210/QĐ-UBND về việc công bố danh thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình
09/06/2021Quyết định số 1190/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số số 1190/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
27/05/2021Quyết định số 1085/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ và thi cử, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
24/05/2021Quyết định QPPL số 14/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
07/06/2021
24/05/2021Quyết định QPPL số 15/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ban hành quy định về kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
07/06/2021
21/05/2021Quyết định số 1043/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 1043/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
20/05/2021Quyết định số 1034/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 1034/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình
17/05/2021Quyết định số 998/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số số 998/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021
12/05/2021Quyết định QPPL số 13/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực khoa học và công nghệ của phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện, phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Hòa Bình
25/05/2021
12/05/2021Quyết định QPPL số 11/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình liên quan đến việc cấp giấy phép quy hoạch
25/05/2021
12/05/2021Quyết định QPPL số 12/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý
23/05/2021
10/05/2021Quyết định số 949/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số số 949/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách có 15/ 2713 Văn bản
Hiển thị: