Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
25/04/2022Quyết định số 800/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 800/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình.
20/04/2022Quyết định số 746/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình
20/04/2022Quyết định số 729/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình nhiệm kỳ 2021-2026
22/04/2022
15/04/2022Quyết định số 714/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
14/04/2022Quyết định số 708/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
14/04/2022Quyết định số 707/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lính vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình
06/04/2022Quyết định QPPL số 11/2022/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình.
20/04/2022
05/04/2022Quyết định số 648/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc công bố danh thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
08/03/2022Quyết định QPPL số 10/2022/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND Sửa đổi bổ sung một số Quy định ban hành kèm theo các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình thuộc lĩnh vực đất đai
15/03/2022
28/02/2022Quyết định QPPL số 09/2022/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hửu của mình trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
10/03/2022
28/02/2022Nghị quyết số 109/NQ-HĐND của 000.00.32.H28 về việc ban hành Nghị Quyết số 109/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hòa Bình
28/02/2022
24/02/2022Quyết định số 312/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 312/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vựcĐường bộ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hoà Bình.
23/02/2022Quyết định số 307/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
23/02/2022Quyết định số 303/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình nhiệm kỳ 2021-2026
21/02/2022Quyết định số 296/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 296/QĐ-UBND Về việc công nhận Phong Phú, huyện Tân Lạc đạt tiêu chí đô thị loại V
Danh sách có 15/ 2921 Văn bản
Hiển thị: