Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
20/10/2020Quyết định số 2211/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa tỉnh Hoà Bình ( Tiếp quyển 51+52)
29/09/2020Quyết định số 2325/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 2325/QĐ-UBND Về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021
06/09/2020Quyết định số 2211/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa tỉnh Hoà Bình ( tiếp Quyển 49+50)
06/09/2020Quyết định số 2211/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa tỉnh Hoà Bình.
03/09/2020Quyết định số 2074/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 2074/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình
03/09/2020Quyết định QPPL số 15/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND Về việc quy định số lượng, chức danh, kiêm nhiệm chức danhvà mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hòa Bình
14/09/2020
03/09/2020Quyết định QPPL số 16/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
14/09/2020
01/09/2020Quyết định số 2069/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 2069/QĐ-UBND về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình nhiệm kỳ 2016-2021
25/08/2020Quyết định số 1980/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 1980/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá, lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
24/08/2020Quyết định số 1969 /QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
24/08/2020Quyết định số 1973/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vự giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hoà Bình.
19/08/2020Quyết định QPPL số 14/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực của uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
31/08/2020
17/08/2020Quyết định số 1890/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 1890/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.
10/08/2020Quyết định QPPL số 13/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
21/08/2020
07/08/2020Quyết định số 1796/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình.
Danh sách có 15/ 2542 Văn bản
Hiển thị: