Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
25/08/2021Quyết định QPPL số 48/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Quy định Bảng giá các loại đất năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
05/09/2021
20/08/2021Quyết định QPPL số 47/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
01/09/2021
10/08/2021Quyết định QPPL số 45/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2021-2026
10/08/2021Quyết định số 1683/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 1683/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở giáo dục, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
09/08/2021Quyết định số 1672/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 1672/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
06/08/2021Quyết định QPPL số 43/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết đinh số 43/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình
06/08/2021Quyết định QPPL số 42/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung mục III của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐUBND ngày 04/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
06/08/2021Quyết định QPPL số 40/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 3, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
06/08/2021Quyết định QPPL số 41/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
06/08/2021Quyết định QPPL số 39/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại mục III của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
05/08/2021Quyết định QPPL số 30/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1 và khoản 2, mục III Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
05/08/2021Quyết định QPPL số 31/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
05/08/2021Quyết định QPPL số 29/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND Sửa đổi Điều 4 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
05/08/2021Quyết định QPPL số 38/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
05/08/2021Quyết định QPPL số 33/2021/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Danh sách có 15/ 2760 Văn bản
Hiển thị: