Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
23/02/2023Quyết định QPPL số 06/2023/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
23/02/2023
23/02/2023Quyết định số 266/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 266/QĐ-UBND Quyết định về việc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
23/02/2023
22/02/2023Quyết định QPPL số 05/2023/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND Quyết định về việc Bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
22/02/2023
21/02/2023Quyết định số 253/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 253/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
21/02/2023
13/02/2023Quyết định QPPL số 04/2023/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13/02/2023
03/02/2023Quyết định số 151/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
03/02/2023
03/02/2023Quyết định số 149/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 149/QĐ-UBND Quyết định công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
03/02/2023
17/01/2023Quyết định QPPL số 89/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
17/01/2023
13/01/2023Quyết định QPPL số 03/2023/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND Quyết định về việc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13/01/2023
12/01/2023Quyết định QPPL số 02/2023/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND Ban hành quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
12/01/2023
09/01/2023Quyết định số 40/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 40/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
09/01/2023
05/01/2023Quyết định QPPL số 01/2023/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
05/01/2023
28/12/2022Quyết định QPPL số 47/2022/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình
28/12/2022
28/12/2022Quyết định số 3387/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 3387/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
28/12/2022
28/12/2022Quyết định QPPL số 46/2022/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
28/12/2022
Danh sách có 15/ 3026 Văn bản
Hiển thị: