Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
16/06/2020Quyết định QPPL số 10/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
16/06/2020
04/06/2020Quyết định QPPL số 09/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND Quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết định ngân sách của các đơn vị dự toán trên địa bần tỉnh Hoà Bình
04/06/2020
04/06/2020Quyết định QPPL số 08/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND Quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
04/06/2020
13/05/2020Quyết định số 1077/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 1077/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình
13/05/2020
12/05/2020Quyết định số 1066/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết đinh số 1066/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hoà Bình.
12/05/2020
08/05/2020Quyết định số 1033/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 1033/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Hoà Bình
08/05/2020
04/05/2020Quyết định số 996/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 996/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hoá trong nước, Hoá chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hoà Bình
04/05/2020
16/04/2020Quyết định số 858/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 858/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế/ thiết bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
16/04/2020
06/04/2020Quyết định số 746/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Giáo dụng nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
06/04/2020
03/04/2020Quyết định số 721/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 721/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
03/04/2020
03/04/2020Quyết định số 720/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
03/04/2020
01/04/2020Quyết định QPPL số 07/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
01/04/2020
31/03/2020Quyết định QPPL số 06/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Hòa Bình quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
31/03/2020
26/03/2020Quyết định số 603/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh lực Quản lý môi trường y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
26/03/2020
25/03/2020Quyết định số 595/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
25/03/2020
Danh sách có 15/ 2507 Văn bản
Hiển thị: