Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
06/09/2020Quyết định số 2211/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa tỉnh Hoà Bình ( tiếp Quyển 49+50)
06/09/2020
03/09/2020Quyết định QPPL số 15/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND Về việc quy định số lượng, chức danh, kiêm nhiệm chức danhvà mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hòa Bình
03/09/2020
03/09/2020Quyết định QPPL số 16/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
03/09/2020
19/08/2020Quyết định QPPL số 14/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực của uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
19/08/2020
10/08/2020Quyết định QPPL số 13/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
10/08/2020
06/07/2020Quyết định QPPL số 12/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND, ngày 19/7/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Tin học và Công báo, thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.
06/07/2020
30/06/2020Quyết định QPPL số 11/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại khối lượng, hạng mục, công trình thuộc dự án của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
30/06/2020
16/06/2020Quyết định QPPL số 10/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
16/06/2020
04/06/2020Quyết định QPPL số 08/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND Quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
04/06/2020
04/06/2020Quyết định QPPL số 09/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND Quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết định ngân sách của các đơn vị dự toán trên địa bần tỉnh Hoà Bình
04/06/2020
01/04/2020Quyết định QPPL số 07/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
01/04/2020
31/03/2020Quyết định QPPL số 06/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Hòa Bình quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
31/03/2020
17/03/2020Quyết định QPPL số 05/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết đinh số 05/2020/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
17/03/2020
13/03/2020Quyết định QPPL số 04/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết đinh số 04/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý hoạt động các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13/03/2020
06/03/2020Quyết định QPPL số 02/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết đinh số 02/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh
06/03/2020
Danh sách có 15/ 2202 Văn bản
Hiển thị: