Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
20/12/2013Nghị quyết QPPL số 37/2013/NQ-HĐND của 000.00.21.H28 về việc ban hành về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hòa Bình năm 2014
20/12/2013
20/12/2013Nghị quyết QPPL số 36/2013/NQ-HĐND của 000.00.21.H28 về việc ban hành về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu(2011-2015) của thành phố Hòa Bình
20/12/2013
20/12/2013Nghị quyết QPPL số 33/2013/NQ-HĐND của 000.00.21.H28 về việc ban hành  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
20/12/2013
20/12/2013Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của 000.00.21.H28 về việc ban hành về thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hòa Bình năm 2013
20/12/2013
20/12/2013Nghị quyết QPPL số 34/2013/NQ-HĐND của 000.00.21.H28 về việc ban hành về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2014
20/12/2013
20/12/2013Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của 000.00.21.H28 về việc ban hành Về Đề án xây dựng nếp sống văn minh đo thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình giai đoạn 2013 – 2020 và định hướng đến năm 2025
20/12/2013
28/11/2013Quyết định QPPL số 07/2013/QĐ-UBND của 000.00.21.H28 về việc ban hành Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình
28/11/2013
26/11/2013Quyết định QPPL số 06/2013/QĐ-UBND của 000.00.21.H28 về việc ban hành Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố Hòa Bình
26/11/2013
07/11/2013Quyết định QPPL số 05/2013/QĐ-UBND của 000.00.21.H28 về việc ban hành Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hòa Bình
07/11/2013
07/11/2013Quyết định QPPL số 04/2013/QĐ-UBND của 000.00.21.H28 về việc ban hành ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hòa Bình
07/11/2013
21/12/2012Nghị quyết QPPL số 25/2012/NQ-HĐND của 000.00.21.H28 về việc ban hành về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
21/12/2012
12/12/2012Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của 000.00.21.H28 về việc ban hành về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hòa Bình năm 2013
12/12/2012
12/03/2012Quyết định số 286/QĐ-UBND của 000.00.21.H28 về việc ban hành về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
12/03/2012
12/02/2012Quyết định QPPL số 01/2012/QĐ-UBND của 000.00.21.H28 về việc ban hành Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị thành phố Hòa Bình
12/02/2012
23/12/2011Nghị quyết QPPL số 15/2011/NQ-HĐND của 000.00.21.H28 về việc ban hành về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
23/12/2011
Danh sách có 15/ 46 Văn bản
Hiển thị: