Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
19/12/2014Nghị quyết QPPL số 04/2014/NQ-HĐND của 000.00.22.H28 về việc ban hành Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
19/12/2014
19/12/2014Nghị quyết QPPL số 02/2014/NQ-HĐND của 000.00.22.H28 về việc ban hành Về chương trình kiểm tra, giám sát của hội đồng nhân dân huyện Cao Phong năm 2015
19/12/2014
01/07/2014Nghị quyết QPPL số 03/2014/NQ-HĐND của 000.00.22.H28 về việc ban hành về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016
01/07/2014
01/07/2014Nghị quyết QPPL số 01/2014/NQ-HĐND của 000.00.22.H28 về việc ban hành Về việc Phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách năm 2013
01/07/2014
18/12/2012Nghị quyết QPPL số 02/2012/NQ-HĐND của 000.00.22.H28 về việc ban hành về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
18/12/2012
18/12/2012Nghị quyết QPPL số 04/2012/NQ-HĐND của 000.00.22.H28 về việc ban hành về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương năm 2013.
18/12/2012
18/12/2012Nghị quyết QPPL số 03/2012/NQ-HĐND của 000.00.22.H28 về việc ban hành về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cao Phong năm 2013
18/12/2012
13/07/2011Quyết định QPPL số 01/2011/QĐ-UBND của 000.00.22.H28 về việc ban hành Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016
13/07/2011
16/12/2010Nghị quyết QPPL số 04/2010/NQ - HĐND của 000.00.22.H28 về việc ban hành Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu-chi ngân sách địa phương năm 2911
16/12/2010
16/12/2010Nghị quyết QPPL số 06/2010/NQ - HĐND của 000.00.22.H28 về việc ban hành Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cao Phong năm 2011.
16/12/2010
16/12/2010Nghị quyết QPPL số 07/2010/NQ - HĐND của 000.00.22.H28 về việc ban hành Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
16/12/2010
17/06/2010Quyết định QPPL số 08/2010/QĐ - UBND của 000.00.22.H28 về việc ban hành Về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Cao Phong
17/06/2010
17/06/2010Quyết định QPPL số 10/2010/QĐ - UBND của 000.00.22.H28 về việc ban hành Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Phong
17/06/2010
17/06/2010Quyết định QPPL số 05/2010/QĐ - UBND của 000.00.22.H28 về việc ban hành Về việc quy định , chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Công thương huyện Cao Phong
17/06/2010
17/06/2010Quyết định QPPL số 11/2010/QĐ - UBND của 000.00.22.H28 về việc ban hành Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Cao Phong
17/06/2010
Danh sách có 15/ 25 Văn bản
Hiển thị: