Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
18/12/2014Nghị quyết QPPL số 39/2014/NQ-HĐND của 000.00.23.H28 về việc ban hành về chương trình kiểm tra giám stá của Hội đồng nhân dân huyện Tân Lạc năm 2015
18/12/2014
18/12/2014Nghị quyết QPPL số 37/2014/NQ-HĐND của 000.00.23.H28 về việc ban hành về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội huyện Tân Lạc năm 2015
18/12/2014
27/09/2011Quyết định QPPL số 11/2011/QĐ-UBND của 000.00.23.H28 về việc ban hành Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Tân Lạc
27/09/2011
27/09/2011Quyết định QPPL số 03/2011/QĐ-UBND của 000.00.23.H28 về việc ban hành ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Lạc
27/09/2011
27/09/2011Quyết định QPPL số 04/2011/QĐ-UBND của 000.00.23.H28 về việc ban hành ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Tân Lạc
27/09/2011
27/09/2011Quyết định QPPL số 09/2011/QĐ-UBND của 000.00.23.H28 về việc ban hành về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Lạc
27/09/2011
27/09/2011Quyết định QPPL số 06/2011/QĐ-UBND của 000.00.23.H28 về việc ban hành về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài – Kế hoạch huyện Tân Lạc
27/09/2011
27/09/2011Quyết định QPPL số 14/2011/QĐ-UBND của 000.00.23.H28 về việc ban hành Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội huyện Tân Lạc
27/09/2011
27/09/2011Quyết định QPPL số 05/2011/QĐ-UBND của 000.00.23.H28 về việc ban hành Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội Vụ huyện Tân Lạc
27/09/2011
27/09/2011Quyết định QPPL số 02/2011/QĐ-UBND của 000.00.23.H28 về việc ban hành ban hành quy định, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc
27/09/2011
27/09/2011Quyết định QPPL số 13/2011/QĐ-UBND của 000.00.23.H28 về việc ban hành Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Lạc
27/09/2011
27/09/2011Quyết định QPPL số 07/2011/QĐ-UBND của 000.00.23.H28 về việc ban hành về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Tân Lạc
27/09/2011
27/09/2011Quyết định QPPL số 10/2011/QĐ-UBND của 000.00.23.H28 về việc ban hành Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Tân Lạc
27/09/2011
27/09/2011Quyết định QPPL số 08/2011/QĐ-UBND của 000.00.23.H28 về việc ban hành về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc
27/09/2011
27/09/2011Quyết định QPPL số 12/2011/QĐ-UBND của 000.00.23.H28 về việc ban hành Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Lạc
27/09/2011
Danh sách có 15/ 26 Văn bản
Hiển thị: