Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
21/12/2015Nghị quyết QPPL số 09 /2015/NQ-HĐND của 000.00.24.H28 về việc ban hành Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
21/12/2015
24/07/2015Nghị quyết QPPL số 01/20015/NQ-HĐND của 000.00.24.H28 về việc ban hành  Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2014
24/07/2015
19/12/2014Nghị quyết QPPL số 04/2014/NQ-HĐND của 000.00.24.H28 về việc ban hành Về việc chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Mai Châu năm 2015
19/12/2014
19/12/2014Nghị quyết QPPL số 06/2014/NQ-NĐND của 000.00.24.H28 về việc ban hành Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách năm 2015
19/12/2014
19/12/2014Nghị quyết QPPL số 05/2014/NQ-HĐND của 000.00.24.H28 về việc ban hành Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
19/12/2014
21/07/2014Nghị quyết QPPL số 01/2014/NQ-HĐND của 000.00.24.H28 về việc ban hành Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2013
21/07/2014
23/08/2011Quyết định QPPL số 02/2011/QĐ-UBND của 000.00.24.H28 về việc ban hành về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu nhiệm kỳ 2011 – 2016
23/08/2011
29/07/2011Nghị quyết QPPL số 13/2011/NQ-HĐND của 000.00.24.H28 về việc ban hành về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2010
29/07/2011
07/07/2010Nghị quyết QPPL số 03/2010/NQ - HĐND của 000.00.24.H28 về việc ban hành Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2009
07/07/2010
15/06/2010Nghị quyết QPPL số 02/2010/NQ - HĐND của 000.00.24.H28 về việc ban hành Về việc điều chỉnh quy hoạch thị trấn Mai Châu huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình
15/06/2010
15/06/2010Nghị quyết QPPL số 01/2010/NQ - HĐND của 000.00.24.H28 về việc ban hành Về việc quy hoạch đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Sam Tạng xã Noong Luông huyện Mai Châu
15/06/2010
11/01/2008Nghị quyết QPPL số 06/2008/NQ - HĐND của 000.00.24.H28 về việc ban hành Về việc Hỗ trợ kinh phí sưu tầm và biên soạn để bảo tồn tri thức văn hoá bản địa các dân tộc huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2008-2010
11/01/2008
11/01/2008Nghị quyết QPPL số 01/2008/NQ - HĐND của 000.00.24.H28 về việc ban hành Về phân bổ dự toán ngân sách năm 2008
11/01/2008
11/01/2008Nghị quyết QPPL số 02/2008/NQ - HĐND của 000.00.24.H28 về việc ban hành Về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2008
11/01/2008
11/01/2008Nghị quyết QPPL số 05/2008/NQ - HĐND của 000.00.24.H28 về việc ban hành Về việc Hỗ trợ kinh phí sưu tầm và biên soạn bảo tồn tri thức văn hoá bản địa các dân tộc huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2008-2010
11/01/2008
Danh sách có 15/ 16 Văn bản
Hiển thị: