Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
30/06/2016Nghị quyết QPPL số 04/ 2016 /NQ-HĐND của 000.00.26.H28 về việc ban hành Về việc phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2015
30/06/2016
30/06/2016Nghị quyết QPPL số 02/ 2016 /NQ-HĐND của 000.00.26.H28 về việc ban hành Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016 huyện Lạc Thuỷ
30/06/2016
30/06/2016Nghị quyết QPPL số 03/ 2016 /NQ-HĐND của 000.00.26.H28 về việc ban hành Về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững huyện Lạc Thủy, giai đoạn 2016-2020
30/06/2016
19/12/2014Nghị quyết QPPL số 08/2014/NQ-HĐND của 000.00.26.H28 về việc ban hành Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Lạc Thủy năm 2015
19/12/2014
19/12/2014Nghị quyết QPPL số 07/2014/NQ-HĐND của 000.00.26.H28 về việc ban hành Về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 huyện Lạc Thủy
19/12/2014
19/12/2014Nghị quyết QPPL số 09/2014/NQ-HĐND của 000.00.26.H28 về việc ban hành Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2015
19/12/2014
18/12/2014Quyết định QPPL số 03/2014/QĐ-UBND của 000.00.26.H28 về việc ban hành Bổ sung Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy định chi tiết mốc giới khu vực, vị trí các loại đất trên địa bàn huyện Lạc Thủy năm 2014
18/12/2014
27/06/2014Nghị quyết QPPL số 02/2014/NQ-HĐND của 000.00.26.H28 về việc ban hành  Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2013
27/06/2014
19/12/2013Nghị quyết QPPL số 11/2013/NQ-HĐND của 000.00.26.H28 về việc ban hành  Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2014
19/12/2013
19/12/2013Nghị quyết QPPL số 09/2013/NQ-HĐND của 000.00.26.H28 về việc ban hành  Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Lạc Thủy năm 2014
19/12/2013
19/12/2013Nghị quyết QPPL số 10/2013/NQ - HĐND của 000.00.26.H28 về việc ban hành  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 huyện Lạc Thủy
19/12/2013
21/06/2012Nghị quyết QPPL số 01/2012/NQ-HĐND của 000.00.26.H28 về việc ban hành về việc đẩy mạnh các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012 huyện Lạc Thủy
21/06/2012
21/06/2012Nghị quyết QPPL số 03/2012/NQ-HĐND của 000.00.26.H28 về việc ban hành về việc phát triển kinh tế trang huyện Lạc Thủy giai đoạn 2012 – 2015
21/06/2012
21/06/2012Nghị quyết QPPL số 02/2012/NQ-HĐND của 000.00.26.H28 về việc ban hành về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2011
21/06/2012
21/06/2012Nghị quyết QPPL số 04/2012/NQ-HĐND của 000.00.26.H28 về việc ban hành về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mowia huyện Lạc Thủy giai đoạn 2011 – 2020
21/06/2012
Danh sách có 15/ 45 Văn bản
Hiển thị: