Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
18/07/2014Nghị quyết QPPL số 01/2014/NQ-HĐND của 000.00.27.H28 về việc ban hành Về việc phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2013
18/07/2014
17/07/2013Nghị quyết QPPL số 01/2013/NQ-HĐND của 000.00.27.H28 về việc ban hành về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2012
17/07/2013
20/12/2011Nghị quyết QPPL số 17/2011/NQ-HĐND của 000.00.27.H28 về việc ban hành về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Sơn năm 2012
20/12/2011
20/12/2011Nghị quyết QPPL số 16/2011/NQ-HĐND của 000.00.27.H28 về việc ban hành Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
20/12/2011
20/12/2011Nghị quyết QPPL số 14/2011/NQ-HĐND của 000.00.27.H28 về việc ban hành về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2010
20/12/2011
20/12/2011Nghị quyết QPPL số 15/2011/NQ-HĐND của 000.00.27.H28 về việc ban hành Quyết định dự toán ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp xã năm 2012
20/12/2011
21/07/2011Nghị quyết QPPL số 13/2011/NQ-HĐND của 000.00.27.H28 về việc ban hành về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2010
21/07/2011
22/12/2010Nghị quyết QPPL số 03/2010/NQ-HĐND của 000.00.27.H28 về việc ban hành về phát trển kinh tế - xã hội năm 2011
22/12/2010
18/12/2009Nghị quyết QPPL số 02/2009/NQ - HĐND của 000.00.27.H28 về việc ban hành Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009 theo Nghị quyết số 31/NQ-CP của chính phủ.
18/12/2009
18/12/2009Nghị quyết QPPL số 03/2009/NQ - HĐND của 000.00.27.H28 về việc ban hành Về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện, xã năm 2010.
18/12/2009
06/07/2007Nghị quyết QPPL số 06/2007/NQ - HĐND của 000.00.27.H28 về việc ban hành Về việc phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2006
06/07/2007
Danh sách có 11/ 11 Văn bản
Hiển thị: