Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
26/07/2016Nghị quyết QPPL số 01/ 2016 /NQ-HĐND của 000.00.28.H28 về việc ban hành Về việc điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo tại Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
26/07/2016
06/04/2016Quyết định QPPL số 03 / 2016/ QĐ-UBND của 000.00.28.H28 về việc ban hành Ban hành Quy định, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đà Bắc
06/04/2016
25/03/2016Quyết định QPPL số 02 / 2016/ QĐ-UBND của 000.00.28.H28 về việc ban hành Ban hành Quy định, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đà Bắc
25/03/2016
23/03/2016Quyết định QPPL số 01 / 2016/ QĐ-UBND của 000.00.28.H28 về việc ban hành Ban hành Quy định, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Đà Bắc
23/03/2016
16/12/2014Nghị quyết QPPL số 07/2014/NQ-HĐND của 000.00.28.H28 về việc ban hành Về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Đà Bắc
16/12/2014
16/12/2014Nghị quyết QPPL số 06/2014/NQ-HĐND của 000.00.28.H28 về việc ban hành Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2015
16/12/2014
16/12/2014Nghị quyết QPPL số 05/2014/NQ-HĐND của 000.00.28.H28 về việc ban hành Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
16/12/2014
18/07/2014Nghị quyết QPPL số 01/2014/NQ-HĐND của 000.00.28.H28 về việc ban hành về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013
18/07/2014
03/04/2014Quyết định QPPL số 01/2014/QĐ-UBND của 000.00.28.H28 về việc ban hành Ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Đà Bắc
03/04/2014
18/12/2013Nghị quyết QPPL số 07/2013/NQ-HĐND của 000.00.28.H28 về việc ban hành  Về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội Đồng nhân dân huyện Đà Bắc năm 2014
18/12/2013
18/12/2013Nghị quyết QPPL số 08/2013/NQ-HĐND của 000.00.28.H28 về việc ban hành Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2014
18/12/2013
18/12/2013Nghị quyết QPPL số 09/2013/NQ-HĐND của 000.00.28.H28 về việc ban hành  Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
18/12/2013
17/07/2012Nghị quyết QPPL số 01/2012/NQ-HĐND của 000.00.28.H28 về việc ban hành về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011
17/07/2012
20/12/2011Nghị quyết QPPL số 06/2011/NQ-HĐND của 000.00.28.H28 về việc ban hành về việc hiến đất, tài sản gắn liền với đất và ngày công lao động để nâng cấp mở rộng và xây mới đường giao thông nông thôn
20/12/2011
20/12/2011Nghị quyết QPPL số 07/2011/NQ-HĐND của 000.00.28.H28 về việc ban hành về chương trình kiểm tra giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Đà Bắc năm 2012
20/12/2011
Danh sách có 15/ 42 Văn bản
Hiển thị: