Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
22/12/2015Nghị quyết QPPL số 03/ 2015/NQ- HĐND của 000.00.29.H28 về việc ban hành Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
22/12/2015
22/12/2015Nghị quyết QPPL số 04/ 2015/NQ- HĐND của 000.00.29.H28 về việc ban hành Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2016
22/12/2015
22/12/2015Nghị quyết QPPL số 01/ 2015/NQ- HĐND của 000.00.29.H28 về việc ban hành Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
22/12/2015
22/12/2015Nghị quyết QPPL số 02/ 2015/NQ- HĐND của 000.00.29.H28 về việc ban hành Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
22/12/2015
22/12/2015Nghị quyết QPPL số 05/ 2015/NQ- HĐND của 000.00.29.H28 về việc ban hành Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Huyện Lương Sơn năm 2016
22/12/2015
17/03/2008Nghị quyết QPPL số 01/2008/NQ - HĐND của 000.00.29.H28 về việc ban hành Về việc tán thành chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 4 xã Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân, Đông Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình vào thủ đô Hà Nội
17/03/2008
30/08/2007Quyết định QPPL số 07/2007/NQ - HĐND của 000.00.29.H28 về việc ban hành Về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn huyện Lương Sơn
30/08/2007
30/08/2007Nghị quyết QPPL số 08/2007/NQ - HĐND của 000.00.29.H28 về việc ban hành Về nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn
30/08/2007
25/06/2007Nghị quyết QPPL số 06/2007/NQ-HĐND của 000.00.29.H28 về việc ban hành Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006
25/06/2007
Danh sách có 9/ 9 Văn bản
Hiển thị: