Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
03/04/2015Quyết định QPPL số 03/2015/QĐ-UBND của 000.00.30.H28 về việc ban hành ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra   huyện Yên Thủy
03/04/2015
03/04/2015Quyết định QPPL số 02/2015/QĐ-UBND của 000.00.30.H28 về việc ban hành ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Nội vụ  huyện Yên Thủy
03/04/2015
03/04/2015Quyết định QPPL số 04/2015/QĐ-UBND của 000.00.30.H28 về việc ban hành ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Tài nguyên và Môi trường  huyện Yên Thủy
03/04/2015
03/04/2015Quyết định QPPL số 01/2015/QĐ-UBND của 000.00.30.H28 về việc ban hành ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Tư pháp huyện Yên Thủy
03/04/2015
18/12/2014Nghị quyết QPPL số 05/2014/NQ-HĐND của 000.00.30.H28 về việc ban hành về chương trình hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015
18/12/2014
17/12/2014Nghị quyết QPPL số 03/2014/NQ-HĐND của 000.00.30.H28 về việc ban hành về quyết định dự toán ngân sách dịa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2015
17/12/2014
04/07/2014Nghị quyết số 244/NQ-HĐND của 000.00.30.H28 về việc ban hành Về việc bổ sung chi tiêu Kinh tế - xã hội năm 2014
04/07/2014
04/07/2014Nghị quyết QPPL số 01/2014/NQ-HĐND của 000.00.30.H28 về việc ban hành Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013 của huyện Yên Thủy
04/07/2014
21/12/2012Nghị quyết QPPL số 03/2012/NQ-HĐND của 000.00.30.H28 về việc ban hành về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
21/12/2012
20/11/2012Quyết định QPPL số 04/2012/QĐ-UBND của 000.00.30.H28 về việc ban hành ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thủy
20/11/2012
17/07/2012Nghị quyết QPPL số 01/2012/NQ-HĐND của 000.00.30.H28 về việc ban hành về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011 của huyện Yên Thủy
17/07/2012
17/07/2012Nghị quyết QPPL số 02/2012/NQ-HĐND của 000.00.30.H28 về việc ban hành về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội huyện Yên Thủy năm 2012
17/07/2012
26/03/2012Quyết định QPPL số 01/2012/QĐ-UBND của 000.00.30.H28 về việc ban hành Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy
26/03/2012
26/03/2012Quyết định QPPL số 02/2012/QĐ-UBND của 000.00.30.H28 về việc ban hành Bổ sung một số Điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Yên Thủy ban hành kèm theo Quy định số 06/2009/QĐ-UBNDngày26/6/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy
26/03/2012
22/12/2011Nghị quyết QPPL số 07/2011/NQ-HĐND của 000.00.30.H28 về việc ban hành Về kế hoạc phát triển kinh tế - Xã hội năm 2012, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
22/12/2011
Danh sách có 15/ 41 Văn bản
Hiển thị: