Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
16/12/2014Nghị quyết QPPL số 36/2014/NQ-HĐND của 000.00.31.H28 về việc ban hành Về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Vụ Bản huyện Lạc Sơn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035
16/12/2014
16/12/2014Nghị quyết QPPL số 33/2014/NQ-HĐND của 000.00.31.H28 về việc ban hành về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn năm 2015
16/12/2014
16/12/2014Nghị quyết QPPL số 35/2014/NQ-HĐND của 000.00.31.H28 về việc ban hành Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2015
16/12/2014
16/12/2014Nghị quyết QPPL số 34/2014/NQ-HĐND của 000.00.31.H28 về việc ban hành về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015
16/12/2014
17/06/2014Nghị quyết QPPL số 01/2014/NQ-HĐND của 000.00.31.H28 về việc ban hành Nomr Về việc tăng cường các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014
17/06/2014
17/06/2014Nghị quyết QPPL số 01/2014/NQ-HĐND của 000.00.31.H28 về việc ban hành  Về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013
17/06/2014
19/12/2013Quyết định QPPL số 24/2013/NQ-HĐND của 000.00.31.H28 về việc ban hành Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
19/12/2013
19/12/2013Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của 000.00.31.H28 về việc ban hành Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016
19/12/2013
19/12/2013Nghị quyết QPPL số 25/2013/NQ-HĐND của 000.00.31.H28 về việc ban hành Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2014
19/12/2013
19/12/2013Nghị quyết QPPL số 26/2013/NQ-HĐND của 000.00.31.H28 về việc ban hành Về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn
19/12/2013
28/06/2012Nghị quyết QPPL số 01/NQ-HĐND của 000.00.31.H28 về việc ban hành ban hành quy chế đánh giá, xếp loại Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016
28/06/2012
28/06/2012Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của 000.00.31.H28 về việc ban hành về tăng cường các biện pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2012
28/06/2012
28/06/2012Nghị quyết QPPL số 03/2012/NQ-HĐND của 000.00.31.H28 về việc ban hành về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015
28/06/2012
28/06/2012Nghị quyết QPPL số 04/2012/NQ-HĐND của 000.00.31.H28 về việc ban hành về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
28/06/2012
21/12/2011Nghị quyết số 142/NQ-HĐND của 000.00.31.H28 về việc ban hành Xác nhận kết quả bầu cử chức danh  Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016
21/12/2011
Danh sách có 15/ 31 Văn bản
Hiển thị: