ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Theo bạn, văn bản cung cấp trên Trang Công báo của tỉnh Hòa Bình đã đầy đủ chưa?

Rất đầy đủ Chưa đầy đủ