Quyết định số 2211/QĐ-UBND Sơ đồ Thuộc tính Tải về Quay lại
Các văn bản khác Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bố sung một số điều của Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
Quyết định số 2461/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, cơ sở giáo dục, Phòng Lao động-THương Bình và Xã hội các huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
Quyết định số 2456/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hoà Bình
Quyết định số 2457/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục dự án nhà vào kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở Hoà Bình hàng năm và 05 năm giai đoạn 2017-2021